Geoteknik - Nora Consulting Engineers - Geotekniska områden

OTHER

previous arrow
next arrow
Slider

Geoteknik

Geoteknik tillsammans med geohydrologi betraktar vi som våra starkaste kompetensområden inom markundersökningar. Dessa är en viktig del i vår kärnverksamhet. Inom Nora Consulting Engineers utför vi all slags fält och konsult relaterat arbete inom geoteknik. Vi arbetar med allt från mycket tidiga skeden till bygg och driftskeden.

Våra Geotekniker har stor erfarenhet från att främst arbeta med stora anläggningsprojekt  såsom vägar, järnvägar, tunnlar, VA och andra markanläggningar. Utöver det har detta jobbar även våra geotekniker med geoteknisk undersökning och utredning  för planerade höghus, skolor, badhus samt även småhusprojekt.  

Våra Geotekniker är vana att arbeta med både statliga samt privata beställare. En stor del av våra beställare är entreprenörer som har stort fokus på tid, ekonomi och kvalité. Dessa kunder är återkommande kunder då vi lever upp till vårt motto som är att leverera kvalitativa samt ekonomiskt fördelaktiga lösningar i tid. Värt att nämna är att genomsnittstiden från det att vi får en beställning tills det att vi är ute i fält och utför geotekniska undersökningar är 7,77 arbetsdagar, samt att vi levererar i snitt 3,2 arbetsdagar före överenskommen deadline.

Vi har stora vana av att utföra och leda geotekniska undersökningar, upprätta handlingar såsom Markundersökningsrapport (MUR), PM Geoteknik, Tekniska Beskrivningar, AMA Texter, Mängdning (t.ex. bergschakt o.d.) samt utföra komplicerade beräkningar av t.ex. sättningar, stabilitet, bärighet, samt jordtryck och spont.

Inom området markundersökningar utför vi även geohydrologiska utredningar  (grundvatten). Exempel på detta är installationer av grundvattenrör följt av mätningar av grundvattennivåer  (både med manuell och -digitalutrustning). Utöver installationsarbetet utförs även redovisning samt utförande och kontroll av infiltration och sättningsrörelser. Detta görs som en del av uppföljningen av ställda krav för projektet.

Vi arbetar i projektens alla skeden där vi i tidigaskeden utför exempelvis desktopstudies, arkivsökning, förundersökningar samt projektering i olika skeden. Vad gällande projekteringsskeden så arbetar vi i samtliga skeden t.ex. framtagande av programhandling, systemhandling och bygghandling. I byggskedet utför vi däremot besiktningar och kontroller samt byggplatsuppföljning. Vad gällande drift -och underhållsskedet så handlar vårt jobb oftast om efterkontroll. Exempel på efterkontroller är uppföljning av grundvattennivåer samt kontroll av sättningar och eventuell omgivningspåverkan.