Geoteknik - Nora Consulting Engineers - Geotekniska områden

OTHER

Slider

Geoteknik

Geoteknik tillsammans med geohydrologi betraktar vi som våra starkaste kompetensområden inom markundersökningar. Dessa utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. Vi utför fält- och konsultrelaterade arbeten inom geoteknik. Vi arbetar med allt ifrån undersökningar av projektens tidiga skeden till bygg- och driftskeden.

Våra Geotekniker har stor erfarenhet av att arbeta med stora anläggningsprojekt  såsom vägar, järnvägar, tunnlar, VA och andra markanläggningar. Utöver detta arbetar våra geotekniker med geoteknisk undersökning och utredning  för planerade höghus, skolor, badhus samt småhusprojekt.

Våra Geotekniker har bred erfarenhet av att arbeta med statliga och privata beställare. En stor del av våra kunder är byggbolag som värdesätter tid, ekonomi och kvalité. Dessa kunder återkommer till oss eftersom vi lever upp till vårt motto av att leverera kvalitativa samt ekonomiskt fördelaktiga lösningar i tid.

Vi har bred erfarenhet av att utföra och leda geotekniska undersökningar, upprätta handlingar såsom Markundersökningsrapport (MUR), PM Geoteknik, Tekniska Beskrivningar, AMA Texter, Mängdning (t.ex. bergschakt o.d.) samt utföra komplicerade beräkningar av t.ex. sättningar, stabilitet, bärighet, samt jordtryck och spont.

Inom området markundersökningar utför vi även geohydrologiska utredningar (grundvatten). Exempel på detta är installationer av grundvattenrör följt av mätningar av grundvattennivåer  (både med manuell och -digitalutrustning). Utöver installationsarbetet utförs även redovisning samt utförande och kontroll av infiltration och sättningsrörelser. Detta görs som en del av uppföljningen för att möta de ställda kraven för projektet.

Vi arbetar i projektens alla skeden där vi tidigt utför exempelvis desktopstudies, arkivsökning, förundersökningar samt projektering. Vad gällande projekteringsskeden så arbetar vi i samtliga skeden t.ex. framtagande av programhandling, systemhandling och bygghandling. I byggskedet utför vi däremot besiktningar och kontroller samt byggplatsuppföljning. Vad gällande drift -och underhållsskedet så handlar vårt jobb oftast om efterkontroll. Exempel på efterkontroller är uppföljning av grundvattennivåer samt kontroll av sättningar.